Nauka dla praktyki

UWAGA!

Zmiana terminu IV konferencji pt. Alternatywne metody rozwiązywania problemów: negocjacje, mediacje, facylitacja z 23 na 16 marca.

interdyscyplinarny projekt współpracy

Staropolskiej Szkoły Wyższej

ze środowiskiem oświatowym

 

Cele projektu

Głównym celem projektu realizowanego przez Staropolską Szkołę Wyższą jest integracja uczelni ze środowiskiem oświatowym poprzez identyfikowanie rzeczywistych potrzeb i możliwości środowiska oświatowego i podejmowanie inicjatyw, które mogą je zrealizować. Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym wyzwaniom stojącym przez szkołami. W ramach realizacji projektu uczelnia będzie podejmować zakrojone na szeroką skalę działania w środowisku oświatowym, których podstawowym założeniem jest wspieranie doskonalenia nauczycieli, rozwoju organizacyjnego szkół oraz działania na rzecz uczniów i rodziców. 

Projekt zakłada organizację cyklu 5 konferencji szkoleniowych skierowanych do nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, dyrektorów szkół oraz wychowawców i dyrektorów ośrodków wychowawczych. Jego głównym celem jest stałe doskonalenie kompetencji kadry edukacyjnej i oświatowej w zakresie wychowania. W szczególności konferencje szkoleniowe uwzględniać będą najbardziej aktualne wyzwania stojące przed oświata i edukacją takie jak rozwiązywanie konfliktów, diagnozowanie i radzenie sobie z trudnymi zachowaniami, mediacje a także diagnozowanie i podejmowanie działań wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Dodatkową wartością projektu będzie możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami a także stworzenie zbioru dobrych praktyk w tym zakresie

 

Zakres projektu

  • nawiązywanie współpracy z instytucjami środowiska oświatowego;
  • prowadzenie badań we współpracy ze środowiskiem oświatowym;
  • organizacja konferencji szkoleniowych koncentrujących się na rozwoju wybranych umiejętności nauczycieli, pedagogów, wychowawców;
  • stała wymiana informacji pomiędzy środowiskiem nauki a środowiskiem praktyki w zakresie rzeczywistych i bieżących potrzeb oraz możliwości;
  • konsultowanie programów kształcenia pedagogów.

 

 

konferencje szkoleniowe

pod Patronatem Kuratorium Oświaty w Kielcach

Przyczyny konfliktów i trudnych sytuacji w szkole i wybrane metody ich rozwiązywania

 

Celem konferencji jest przedstawienie uczestnikom możliwości diagnozy konfliktów w szkole a także wskazanie na wybrane metody ich rozwiązywania. Uczestnicy poznają przyczyny pojawiających się konfliktów oraz działania jakie mogą zostać podjęte zarówno na poziomie prewencji, jak i interwencji w szkole.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej jedną z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest umiejętność rozwiązywania problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych.

W szczególności zostaną więc zaprezentowane możliwości wykorzystania mediacji jako metody, którą może wykorzystać nauczyciel w konfliktach szkolnych.

W ramach konferencji zostaną zrealizowane warsztaty dla nauczycieli Każdy uczestnik konferencji otrzymuje materiały, certyfikat oraz poczęstunek.

 

Termin: 29 września 2017 r.

Kształtowanie kompetencji nauczyciela w aspekcie realizacji procesu wychowania we współczesnym przedszkolu i szkole podstawowej.

 

Celem konferencji jest analiza, refleksja i diagnoza kompetencji wychowawczych nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w kontekście nowych rozwiązań edukacyjnych. Permanentne doskonalenie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych wkomponowane w tę profesję stanowi element rozwoju zawodowego nauczycieli. Kursy i szkolenia są zatem formą wzbogacania warsztatu pracy i mogą stanowić o efektywności projektowanych oddziaływań wychowawczych.

Niniejsza konferencja jest płaszczyzną korelacji wiedzy, umiejętności i kompetencji w postaci wykładów oraz warsztatów metodycznych wzbogaconych o materiały dydaktyczne, publikacje i relacje z doświadczeń w postaci podręcznika dobrych praktyk.

Termin: 1 grudnia 2017 r.

Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży

  Celem konferencji jest zapoznanie z problematyką zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz dobrymi praktykami w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Konferencja organizowana jest w partnerstwie z MZPPP Kielce oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Podzamcze Chęciny.

Termin: 19 stycznia 2018 r.

Zachowania ryzykowane dzieci i młodzieży – diagnoza i reakcja

 

Termin 25 maja 2018 r.

Alternatywne metody rozwiązywania problemów: negocjacje, mediacje, facylitacja

Celem konferencji jest zaprezentowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów takich jak negocjacje, mediacje i facylitacja. Uczestnicy poznają możliwości zastosowania tych metod w środowisku oświatowym a także rozwiną umiejętności ich konstruktywnego stosowania. Każdy uczestnik konferencji otrzymuje materiały, certyfikat oraz poczęstunek.

Program konferencji:

Wprowadzenie do konferencji
Negocjacje – kto w szkole negocjuje?
Nauczyciel mediatorem – możliwości i wymagane umiejętności
Obszary zastosowania mediacji w środowisku oświatowym.
Facylitacja jako metoda prowadzenia spotkań.
Facylitacja a rada pedagogiczna
Facylitacja z zebrania z rodzicami

Warsztaty:

Warsztat: Zasady skutecznych negocjacji
Warsztat: Mediacje w konfliktach między uczniami.
Warsztat: Facylitacja jako metoda prowadzenia zebrań z rodzicami.
Warsztat: Metody twórczego rozwiązywania problemów.

 

Termin: 16 marca 2018 r.

ZAKOŃCZONE KONFERENCJE

 

Strona korzysta z plików cookie